Biologický průzkum v oblasti Lysolaje-Šárka

Jednotelý projekt s názvem "Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera, Aculeata) v oblasti Přírodního parku Šárka-Lysolaje a přilehlého území", jehož garantem a řešitelem je Jakub Straka, byl financován magistrátem hlavního města Prahy.

Projekt se zabývá biologickým průzkumem žahadlového blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera, Aculeata). Do této skupiny patří včely, vosy a další živočichové, kteří jsou díky svým vlastnostem  úzce specializovaní na prostředí a mají schopnost přežít i ve velmi komplikované mozaice mikrohabitatů a mikrobiotopů. Žahadloví blanokřídlí se tedy hodí k velmi přesnému hodnocení studovaných lokalit z hlediska aktuální přírodní kvality.

Hlavním cílem projektu je komplexní průzkum této skupiny hmyzu na vybraných lokalitách. Jedná se o čtyři přírodní památky (PP) Dolní Šárka, Housle, Jenerálka, Nad mlýnem a jedno přírodně zajímavé území v ochranném pásmu PP Jenerálka "cihelna Na Salátce". Výsledky výzkumu fauny bioindikačních druhů mají vysokou vypovídací hodnotu o kvalitě studovaného území.

Kam nás průzkum zavedl?

Přírodní památka Dolní Šárka byla vyhlášena v roce 1982. Předmětem ochrany jsou přirozené výchozy hornin (droby a břidlice) v zaříznutém údolí Šáreckého potoka se společenstvy skal a teplomilné skalní stepi. Vyskytují se zde chráněné a ohrožené druhy. Tato přírodní památka se skládá ze tří oddělených částí: Duchoňská, Šatovka a Žežulka. Duchoňská je malý skalnatý hřbet podél Šáreckého potoka se zachovalými teplomilnými stepními společenstvy. Druhá část, Šatovka, je skalnatý ostroh nad usedlostí Šatovka. Na území jsou zachovalá skalní společenstva druhově bohatých trávníků, lesních lemů a křovin. Třetí a největší je Žežulka. Bývalá pastvina a strmý křovinatý jižní svah s druhově bohatou vegetací xerotermních travin.

PP Housle je tvořena dlouhou roklí, jež je vyhledávaným vycházkovým místem, chráněným od roku 1982. Předmětem ochrany je erozní rokle s významným geologickým profilem. Lokalita byla původně bezlesá se stepními biotopy na skalním a sprašovém podkladě. Právě ve spraši se zachovala úvozová cesta, která je dodnes domovem stepních společenstev.

PP Jenerálka byla vyhlášena v roce 1968. Předmětem ochrany je skalní suk jako význačný geologický a krajinný prvek s výskytem chráněných druhů rostlin. Ochranné pásmo je tvořeno opuštěným dobývacím prostorem, nivou Šáreckého potoka a lesními porosty na svazích údolí. Průzkum probíhal jak na vlastní PP Jenerálka, tak i v cihelně Na Salátce. Tento opuštěný dobývací prostor je mezinárodně významnou paleontologickou lokalitu a hostí bohatou faunu a flóru. V současné době zde probíhají úpravy pro zbudování cyklotrasy.

V lokalitě Nad mlýnem byla vyhrášena Přírodní Památka roku 1968. Chrání především skalní ostroh se zbytky skalních stepí a lesostepí s chráněnými druhy rostlin - význačný krajinný prvek. Chráněné území je, mimo jiné, významné také hodnotnou faunou bezobratlých vázaných na stepní biotopy a listnatý les.

Nyní, po entomologickém terénním entomologickém průzkumu zpracováváme získaná data. V návaznosti na zjištěné spektrum druhů navrhneme management pro udržitelnost a zlepšení přírodních podmínek na sledovaných biotopech.

úvozová cesta ve spraši při PP Housle
úvozová cesta ve spraši při PP Housle
bývalý lom Na Salátce
bývalý lom Na Salátce
PP Jenerálka - pohled ze skalního výchozu
PP Jenerálka - pohled ze skalního výchozu
PP Dolní Šárka - Žežulka
PP Dolní Šárka - Žežulka