Průzkumy přírody

Realizujeme profesionální průzkumy přírody. Nejčastěji pro instituce jako jsou města, správy chráněných oblastí a podobně. Průzkumy provádíme šetrným způsobem, vyhodnocujeme biodiverzitu živočichů a rostlin na daném území včetně výčtu pozorovaných indikačních a chráněných organismů.

Na základě průzkumu přírody zpracováváme odborný návrh na management krajiny a péči o přírodu.

Pracujeme zejména v oblasti entomologického průzkumu založeného na indikační skupině žahadlového blanokřídlého hmyzu. Zpracováváme botanické soupisy, malakologická pozorování a podobně.

Žahadlový blanokřídlý hmyz patří mezi nejvýznamnější skupiny živočichů, zejména díky ekologickým službám, které nám tento hmyz zprostředkovává. Včely jsou v rámci této skupiny nejdůležitějšími opylovači kulturních plodin a plní zásadní úlohu v rozmnožování většiny divokých rostlin, bez něhož bychom nemohli mít krásně rozkvetlé louky a stráně. Podobně významnou skupinou jsou i vosy, které slouží jako biologická kontrola jiného hmyzu. Vosy svou kořist loví pomocí žihadla, žihadlem ale způsobují také řadu problémů lidem. Blanokřídlý hmyz patří mezi nejlépe mobilní skupiny hmyzu, což mu umožňuje velmi specifický výběr vhodného území pro jejich život. Díky svým vlastnostem jsou zástupci této skupiny úzce specializovaní na prostředí a mají schopnost přežít i ve velmi komplikované mozaice mikrohabitatů a mikrobiotopů. Žahadloví blanokřídlí se tedy hodí k velmi přesnému hodnocení studovaných lokalit z hlediska aktuální přírodní kvality (v horizontu několika desetiletí). Pokud máme k dispozici starší data o výskytu blanokřídlých na lokalitě, můžeme velmi přesně charakterizovat určité biotopové a klimatické změny, ke kterým došlo v daném území. Významnou skupinou žahadlových jsou čmeláci (rod Bombus), kteří patří mezi chráněné skupiny bezobratlých v kategorii ohrožené druhy podle vyhlášky zákona č. 114/1992 Sb. Znalost výskytu konkrétních druhů čmeláků je tedy podstatná i z hlediska celé ČR, zejména proto, že řada druhů čmeláků je v ČR ohrožena vyhynutím.