Průzkum přírody údolí Motolského potoka

Projekt je zaměřený na průzkum biodiverzity blanokřídlého hmyzu. 

Je financován Magistrátem hlavního města Prahy a podpořen úřadem městské části Praha 13.

Andrena haemorrhoa
Andrena haemorrhoa
Pískorypka mochnová (Andrena potentillae)
Pískorypka mochnová (Andrena potentillae)

Údolí prameniště Motolského potoka se nachází nedaleko stanice metra Zličín. Je vklíněné mezi obchodní centrum Globus-Zličín a železniční trať, která lemuje údolí i podél průběhu jeho severního okraje.

Toto území, o rozloze cca 8 ha, bylo dle dobových satelitních snímků od 30. let minulého století kulturní otevřenou krajinou s velmi řídce rozmístěnými stromy, bylo dobře osluněné a skýtalo četné životní a potravní příležitosti pro celou řadu teplomilných až stepních druhů rostlin a živočichů. Výchozy bělohorských pískovců, jejichž stěny jsou orientované na sever a suťový svah na opačné straně údolí tvořily cenný (dnes rapidně ustupující biotop).

V šedesátých letech zde byla provedena výsadba stromů, která se v roce 1975 projevila jako lesní porost s velmi hustým zakmeněním. Tato stromová vegetace plošně zastínila dříve osluněné biotopy a tím zapříčinila změnu skladby i abundance původní fauny a flory.

Během značné výstavby na sousedních pozemcích doznalo údolí od 80. let řadu změn, které částečně ovlivnili tok potoka a povrchové poměry odtokových vod. Některé plochy však zůstaly po léta téměř nezměněny. V posledních letech zde proběhla revitalizace údolí za účelem zlepšení životního prostředí a zároveň vytvoření odpočinkové zóny pro veřejnost. Pravidelně zde probíhá, mimo jiné, mozaiková seč, údržba mokřadní vegetace, kácení a obnova stromových porostů.

V současnosti údolí nabízí celou škálu různých biotopů na relativně malém území; střídají se zde podmáčená až mokřadní a suchá, luční společenstva. Předkládaný projekt se proto zaměřuje na průzkum blanokřídlého hmyzu, který díky svým charakteristikám, tvoří velmi dobrou indikační skupinu ke zhodnocení kvality biotopů.

V první etapě projektu zde bylo zjištěno celkem 102 druhů blanokřídlého hmyzu.  mezi zajímavé patří například samotářské včely pískorypky (rod Andrena), nebo nomády (rod Nomada), které jsou hnízdními parazity jiných včel samotářek.

Druhá etapa projektu bude zahájena v dubnu 2021.

Nomáda ryšavá (Nomada lathburiana)
Nomáda ryšavá (Nomada lathburiana)

Za snímky hmyzu děkujeme paní Kříženecké www.blanokridlivpraze.cz